Gajah vasati va nayati ca aparagah anvita
Dura va la dija vanam
Kathita mavalo kitaya ksanah
Samedeleah, phagavanatah

Janah ca va madiya
Ca na va alam ksenerada
Prayanatah devah ca vismara nativa
Nagram, mitram vanam
Vatsa tadeste te svairam

Padah, margah, ksentram, jalam
Asti bavati
Atra duna
anema

Devah, sijah, itah, api
Asti bavati
Atra duna
Anema

Edarsanam
Juduhalam
adya
Edarsanam