Voz, pospani voz
Za Karkov, Gomelj, Lenjingrad
Znam kako je noas dalek
Beograd
Nee moi nikada
Olovka i hartija
Ni svi ruski potari
Ne mogu ti donijeti
Pismo koje
Piem ja
Marka s likom
Lenjina
A u pismu jedina
Tuga to me razbija
Refren
Nije votka rakija
Mada noas udara
Tuga mi je velika
Velika k'o Rusija
Ja ne mogu poslati
Ljubav jer se ne alje
Nit' sam mog'o ponijeti
S' sobom tvoje poljupce
Voz, u vozu izguvana lica putnika
Ti si tamo negdje iza onih planina
Da l' si moda zaspala il' si budna kao ja
Da l' te mue nemiri il' te nita ne mui
Kada bude itala pismo koje piem ja
Tajna bit e skrivena iza ovih redova