Thug mi'n oidhche raoir 's mi bruadar
Mar ri nionagan na buaile
B'fhinealt uasal min na gruagaich
Seinn nan duanag anns an a\iridh
Thug mi'n oidhche raoir 'san a\iridh
Thug mi'n oidhche raoir 'san a\iridh
Chaith mi'n oidhche cridheil caoimhneil
Mar ri maighdeanan na h-a\iridh.